Personvern & Cookie policy

Som leverandør av konsulent- og rekrutteringstjenester har Management 4 U AS en plikt til å dokumentere at vi etterlever kravene i GDPR. Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter Personopplysningsloven av 2018.

Her vil vi informere om:
Hvem vi samler inn opplysninger om
Hvilke opplysninger vi samler inn
Hvordan vi samler inn opplysninger
Hvorfor vi samler inn opplysninger
Hvem vi deler opplysninger med
Hvor lenge vi lagrer opplysninger
Dine rettigheter
Hvordan du kan kontakte oss angående personvern 

Denne personvern erklæringen gjelder jobbsøkere og kandidater, våre konsulenter og andre som mottar våre HR-tjenester, brukere av våre nettsider og kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. 

Informasjon vi samler inn
Informasjon samles inn på ulike måter, for eksempel ved at du selv registrerer deg i vår database eller søker på en stilling via oss. Vi samler også inn informasjon gjennom arrangementer,«kontakt oss»-skjemaet på nettsiden eller kontakt via sosiale medier, samt gjennom vårt samarbeid med kunder og leverandører. Også e-post korrespondanse, tekstmeldinger og referat fra telefonsamtaler kan bli lagret i vår database. Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om din profil passer til den jobben du har søkt på. Herunder opplysninger om navn, kontaktinformasjon, opplysninger om utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv. (CV).

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du gir oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi behandler personopplysninger om våre konsulenter for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Vi behandler personopplysninger om tidligere konsulenter for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere konsulenter vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører for forberedelser, markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Hva vi bruker informasjonen til
Vi behandler opplysninger for å kunne yte våre tjenester innen bemanning, rekruttering og andre HR-relaterte tjenester. Herunder svare på henvendelser, vurdere søknader, veilede og få personer i arbeid og for å håndtere kunde- og leverandørforhold. Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Enkelte opplysninger kan være nødvendige for å kunne inngå en avtale eller for å oppfylle forpliktelser vi har inngått, og noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.Vi behandler også opplysninger fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven eller for å utbetale lønn.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å yte og fremme våre tjenester til fordel for, samt å kommunisere med jobbsøkere, kandidater, konsulenter, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. 

Hvor lenge informasjon lagres
Management 4 U vil sende ut oppdatering til søkere og kandidater som er registrert i vår database en gang hvert år på om de ønsker å fortsatt være registrert i databasen. Alle kan til enhver tid ta kontakt for å be om å få sine personopplysninger slettet, se under om rettigheter for de registrerte.

Vi kan lagre opplysninger rundt salg, innkjøp eller ansettelsesforhold for dokumentasjonsgrunnlag så lenge vi mener det kan bli bruk for dem.

Hvem informasjon deles med

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for Management 4 U’s HR-rådgivere og daglig leder. Vi deler opplysninger om kandidater med våre kunder for mulige ansettelsesforhold, men kun når du har samtykket til dette. Det kan være når du søker på en stilling hvor oppdragsgiver er oppgitt, eller at vi har tatt kontakt med deg angående en stilling. Vi gir Jansson & Larsen Regnskap AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltnings-loven.

Rettigheter for de registrerte
Du har rett til å få utlevert de personopplysninger vi har om deg, dersom disse inneholder feil har du rett til å kreve at disse blir oppdatert eller korrigert. Du kan også når som helst be om å få personopplysninger slettet. Enkelte personopplysninger kan være nødvendige for å for eksempel opprettholde en avtale eller vurdere en søknad, samt at enkelte opplysninger kan være lovpålagt å lagre i forbindelse med et arbeidsforhold. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside. Du har også rett til å klage til datatilsynet dersom du mener at vi ikke etterlever reglene i personopplysningsloven.

Ta da først kontakt med oss for oppklaring, kontaktinformasjonen finner du like under.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig er Management 4 U AS (org. nr. 915 675 298). Vår kontoradresse er Løkkeveien 107, 4004 Stavanger. Du kan også kontakte oss pr e-post til daglig leder Aina Skailand ved aina.skailand@m4u.no eller på telefon +47 468 36 653.